SKUPŠTINSKI AKTI

Odluka o opozivu svih članova Nadzornog odbora te ukidanju Nadzornog odbora

Odluka o izmjeni Društvenog ugovora

Odluka o imenovanju direktora Društva

Odluka o razrješenju direktora Društva

Odluka o imenovanju direktora Društva

Odluka o imenovanju direktora Društva (2)

Odluka o prijenosu poslovnih udjela

Odluka o prijenosu gospodarske cjeline

Odluka o prihvaćanju Plana i programa rada RRAZŽ d.o.o. za 2019. godinu

Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2017. godinu

Odluka o raspodjeli dobiti ostvarenoj u 2017. godini

Odluka o prihvaćanju temeljnih financijskih izvješća RRAZŽ d.o.o. za 2017. godinu

Odluka o prihvaćanju Izvješća Društva o poslovanju Društva za 2017. godinu

Odluka o davanju razrješnice Upravi- direktoru Društva za 2017. godinu

Odluke Skupštine (13.12.2017.)

Odluke Skupštine (06.04.2017.)

Odluka o izboru članova Nadzornog odbora

Odluka o prihvaćanju plana i programa rada RRAZŽ d.o.o. za 2017. godinu

Odluka Skupštine (13.05.2016)

Odluke Skupštine (04.03.2016.)

Odluka o prihvaćanju Plana i programa rada  za 2016.g. (04.12.2015.)

Odluke Skupštine ( 01.04.2015.)

 

POZIV

Poziv na sjednicu Skupštine-16.07.2019.

Poziv za sjednicu Skupštine – 12. 06.2019.

POZIV NA SKUPŠTINU RRAZŽ 22.03.2019.

POZIV NA SKUPŠTINU RRAZŽ 27.12.2018.

POZIV NA SKUPŠTINU RRAZŽ 13.09.2018.

POZIV NA SKUPŠTINU RRAZŽ 07.03.2018.

POZIV NA SKUPŠTINU RRAZŽ 13.12.2017

POZIV NA SKUPŠTINU RRAZŽ 06.04.2017.

POZIV ZA SKUPŠTINU RRAZŽ 16.03.2017.

POZIV ZA SKUPŠTINU RRAZŽ 28.12.2016.

Dnevni red Skupštine (13.05.2016.)

Dnevni red Skupštine (04.03.2016.)

Dnevni red Skupštine (04.12.2015.)